Wyzwania
Partnerzy Space3ac poszukują rozwiązań odpowiadających na ich konkretne potrzeby i zdefiniowali je w formie wyzwań. Autorzy wyzwań chętnie przetestują wygenerowane w trakcie akceleracji wczesne wersje rozwiązań i będą zainteresowani wdrożeniem ich wersji ostatecznych.

System inteligentnego nadzoru/sterowania/pomiaru/wizualizacji systemu
elektroenergetycznego Portu Gdynia

System inteligentnego monitorowania/sterowania/oceny efektywności
funkcjonowania systemu ciepłowniczego Portu Gdynia

System automatycznego rozliczania zużycia energii elektrycznej w Porcie Gdynia

System automatycznego naliczania i rozliczania tzw. opłaty deszczowej w Porcie Gdynia

Monitoring zmian rumowiska (osadów dennych) w rejonie głównego wejścia
do Portu Gdynia

System monitoringu i analizy gatunkowej oraz ilościowej organizmów
morskich w rejonie falochronu Portu Gdynia

Zaprojektowanie i wykonanie systemu identyfikacji skażeń gruntu w rejonach
trudno dostępnych Portu Gdynia

Czujniki / system detektorów do pomiaru hałasu, zapylenia i emisji zapachów w kluczowych punktach Portu w Gdańsku

Ekosystem pozwalający na przeprowadzanie symulacji awarii przemysłowych dla PZU Lab

Mobilny system do wykrywania i neutralizacji dronów w celu zabezpieczania imprez masowych dla PZU Lab

System obsługi informatycznej transportu kołowego dla OT Logistics

AR, VR – rozwiązania z obszaru AR, VR w celu wsparcia obsługi klientów, ich edukacji oraz automatyzacji  procesów wewnętrznych dla Orange Polska

IoT – rozwiązania z obszaru Smart City (m.in inteligentne oświetlenie, transport, zarzadzanie ruchem), Smart Home/Connected Home (m.in. bezpieczeństwo, smart energy), Smart Car dla Orange Polska

Big data – zbieranie i analiza danych, rozwiązania prowadzące do optymalizacji zarządzania danymi oraz docelowo wzrost sprzedaży np. w zakresie wykrywania anomalii w usługach / rachunkach za usługi Orange, które skutkują składaniem przez Klientów reklamacji.

Customer Experience – rozwiązania mające pozytywny wpływ na zadowolenie klientów oraz budowania pozytywnych realizacji z klientami (B2C, B2B), np. rozwiązania w zakresie edukacji osób starszych zachęcające i ułatwiające korzystanie z rozwiązań oraz usług cyfrowych Orange, a także selfservice.

Elektroniczny system zarządzania laboratorium środowiskowym – od poboru próbki przez badania do wydania sprawozdania dla Instytutu Morskiego w Gdańsku

System inteligentnego nadzoru warunków bezpiecznej nawigacji w porcie wewnętrznym w Gdańsku

Autonomiczny (bezzałogowy) skimmer pływający z separatorem olejowym dokonujący rutynowego podczyszczania wody w akwenach portowych, umożliwiający usunięcie cienkich warstw rozlewów dla Portu Gdańsk

System do zarządzania majątkiem (w tym prognozowanie potencjalnych uszkodzeń, gospodarka magazynowa, inspekcje obiektów, raportowania itd.) dla Zarządu Morskiego Portu Gdańsk

Platforma umożliwiająca pobieranie próbek powietrza w określonych, trudno dostępnych miejscach infrastruktury przemysłowej dla Grupy Lotos

System satelitarnego monitoringu obszarów industrialnych wraz z identyfikacją anomalii osiadania budynków i konstrukcji przemysłowych dla Grupy Lotos

Zaprojektowanie i wdrożenie aplikacji skierowanej do klientów usługi Premium, pozwalającej na „rezerwację” miejsca tankowania oraz automatyzowanie procesu naliczania płatności dla Grupy Lotos

Zaprojektowanie oraz wdrożenie systemu monitoringu personalnego na bazie rozwiązania IoT, przeznaczonego do integracji z kaskami ochronnymi dla Grupy Lotos

Zaprojektowanie oraz wdrożenie systemu szkolenia wirtualnego pracowników przed wprowadzeniem na fizyczny obszar przemysłowy dla Grupy Lotos

Platforma umożliwiająca aktywne zarządzanie flotą cystern transportujących produkty LOTOS Asfalt.

Lista wyzwań będzie się poszerzać. Wkrótce pojawi się także więcej szczegółów dotyczących wyzwań. Jeśli projekt Zespołu aplikującego nie rozwiązuje żadnego z powyższych wyzwań – Zespół może wziąć udział a akceleracji jeśli pomyślnie przejdzie ocenę merytoryczną i formalną.

Wyzwanie 1: System inteligentnego nadzoru/sterowania/pomiaru/wizualizacji systemu
elektroenergetycznego Portu Gdynia

Pożądany efekt działania: Zaprojektowanie i wykonanie wysoce zintegrowanego systemu,
umożliwiającego nadzorowanie istniejącej sieci elektroenergetycznej w obrębie Portu Morskiego
w Gdyni. Utworzone rozwiązanie powinno pozwalać na przeprowadzanie stałego monitoringu w
czasie rzeczywistym parametrów pracy sieci zasilającej o napięciu 15kV, a także zapewniając
możliwość sterowania i wizualizacji stanu operacyjnego tej sieci.

W ramach proponowanego rozwiązania konieczne jest by system pozwalał na:

 • Monitorowanie pracy trzech głównych stacji transformatorowych (PPZ-1, PPZ-2 oraz
 • PZ-2016)
 • Monitorowanie pracy stacji oddziałowych, znajdujących się na terenie Portu Gdynia
 • Umożliwienie szybkiego podłączenia kolejnych obiektów elektrotechnicznych i określenia
  ich parametrów pracy, z uwzględnieniem potencjalnego wykorzystania urządzeń różnych
  typów, pochodzących od różnych producentów
 • Integrację istniejących systemów nie powiązanych bezpośrednio z pracą stacji
  elektroenergetycznych, ale wymagających wsparcia przez infrastrukturę telekomunikacyjną
  np. systemy CCTV
 • Umożliwiać archiwizację zebranych danych pomiarowych oraz ich analizę i przedstawienie
  w postaci raportów operacyjnych; także uwzględniających rozliczenia mediów
 • Automatyzację pracy monitorowanych stacji elektroenergetycznych
 • Prezentację aktualnej sytuacji operacyjnej za pomocą rozproszonych tablic informacyjnych
 • Wskazanie efektywnej oceny jakości energii elektrycznej

Ponadto, projektowany system musi pozwalać na monitorowanie podstawowych parametrów
technicznych sieci przesyłowych SN 15 kV tj. informować o ich stanie operacyjnym (załączona,
niezałączona, obecność napięcia SN 15 kV, obciążenie itp.). Dodatkowo system powinien
wskazywać aktualny stan pracy rozdzielnic dystrybucyjnych każdej stacji 15 kV, a także
transformatorów dystrybucyjnych tych stacji (obciążenie, pomiar napięcia, prądu itp.)
Informacja na temat aktualnego stanu funkcjonowania sieci elektroenergetycznej system powinien
przesyłać za pomocą istniejącej sieci GSM i/lub światłowodowej sieci teleinformatycznej z
zachowaniem opcjonalnej możliwości wyprowadzenia informacji poprzez mechanizm API do
zastosowania w przypadku zrealizowania koncepcji pracy w trybie on-line.
Projektowany system musi zakładać wykorzystanie stacji bazowej, zlokalizowanej w wydzielonym
miejscu Portu Gdynia i umożliwiać wgląd w pracę systemu z dowolnego miejsca Portu.

Powiązanie z technikami satelitarnymi:

 • Potencjalne wykorzystanie danych satelitarnych w celach wizualizacji przestrzeni portowej
  z naniesioną siecią monitorowanych urządzeń elektroenergetycznych oraz linii
  przesyłowych z uwzględnieniem ich charakteru (linie napowietrzne/podziemne)
 • Potencjalnie istnieje również możliwość wykorzystania danych GNSS (wzorzec
  czasu/lokalizacja)

Odbiorca rozwiązania

Zarząd Portu Morskiego w Gdyni

Wyzwanie 2: System inteligentnego monitorowania/sterowania/oceny efektywności
funkcjonowania systemu ciepłowniczego Portu Gdynia

Pożądany efekt działania: Zaprojektowanie i wykonanie wysoce zintegrowanego systemu,
pozwalającego na wizualizację informacji na temat pracy infrastruktury ciepłowniczej, znajdującej
się na obszarze Portu Morskiego w Gdyni. Wprowadzone rozwiązanie powinno umożliwiać
monitorowanie w czasie rzeczywistym parametrów pracy istniejącej magistrali i węzłów
ciepłowniczych, zbierając i udostępniając informacje w postaci wizualizacji stanu operacyjnego
całej sieci.

W ramach proponowanego rozwiązania konieczne jest by system pozwalał na:

 • Automatyczne monitorowanie pracy węzłów ciepłowniczych
 • Automatyczne monitorowanie pozostałych elementów sieci ciepłowniczej w obrębie Portu
 • Automatyczne monitorowanie źródeł ciepła, znajdujących się na terenie Portu Gdynia
 • Zapewnienie wysokiej skalowalności rozwiązania, umożliwiającej szybką włączenie nowych
  elementów sieci ciepłowniczej w planowany system monitorowania
 • Wizualizacja w czasie rzeczywistym parametrów pracy infrastruktury ciepłowniczej
 • Archiwizacja zebranych danych pomiarowych oraz ich analiza, a także zdolność do
  przedstawienia informacji w postaci raportów miesięcznych
 • Udostępnienie możliwości rozliczania mediów w odniesieniu do systemu ciepłowniczego
   Automatyzację pracy monitorowanych węzłów ciepłowniczych
 • Prezentację aktualnej sytuacji za pomocą rozproszonych tablic informacyjnych
 • Określenie efektywności zużycia energii cieplnej

Informacja na temat aktualnego stanu funkcjonowania sieci ciepłowniczej system powinien przesyłać za pomocą istniejącej infrastruktury GSM i/lub światłowodowej sieci teleinformatycznej z zachowaniem opcjonalnej możliwości wyprowadzenia informacji poprzez mechanizm API do zastosowania w przypadku zrealizowania koncepcji pracy w trybie on-line.

Projektowany system musi zakładać wykorzystanie stacji bazowej, zlokalizowanej w wydzielonym miejscu Portu Gdynia i umożliwiać wgląd w pracę systemu z dowolnego miejsca Portu.

Powiązanie z technikami satelitarnymi:

 • Wykorzystanie danych satelitarnych w celach wizualizacji przestrzeni portowej z naniesioną siecią monitorowanych urządzeń elektroenergetycznych oraz linii przesyłowych
 • Zastosowanie platform dronowych, drogowych lub przenośnych, wyposażonych w urządzenia obrazujące na kanałach termicznych w celu obrazowania cieplnego infrastruktury z nałożeniem informacji geolokalizacyjnej, pochodzącej z systemów nawigacji satelitarnej GNSS
 • Potencjalne wykorzystanie elementów GNSS w roli uniwersalnego wzorca czasu i/lub wsparcia przy dotarciu do poszczególnych elementów sieci

Odbiorca rozwiązania

Zarząd Portu Morskiego w Gdyni

Wyzwanie 3: System automatycznego rozliczania zużycia energii elektrycznej

Pożądany efekt działania: Stworzenie systemu pozwalającego na integrację zdalnych odczytów parametrów pochodzących z liczników energii elektrycznej z systemem rozliczeniowym przeznaczonym dla wytypowanej grupy odbiorców.

Zaprojektowany system powinien umożliwiać:

 • Automatyczny, bezprzewodowy odczyt parametrów z liczników energii elektrycznej (tzw. stany liczników)
 • Automatyczną konwersję zebranych informacji na format kompatybilny z systemem rozliczeniowym energii elektrycznej
 • Tworzenie gotowych arkuszy, pozwalających na wystawienie faktur za zużytą energię elektryczną dla odbiorcy, przy czym system musi zapewniać możliwość wyodrębnienia faktury odrębnie za umowy kompleksowe, za dystrybucję oraz za sprzedaż energii elektrycznej
 • Możliwość włączenia w system rozliczeniowy również informacji pochodzących z innych źródeł niż liczniki zużycia energii elektrycznej tj. pozwalające na rozliczanie zużycia energii cieplnej, zużycia wody oraz kosztów wynikających z konieczności odprowadzania ścieków.

Dodatkowo projektowany system powinien umożliwiać generowanie raportów miesięcznych, stanowiących statystyczne podsumowanie zużycia poszczególnych mediów (energii elektrycznej, wody itd.), a także sumarycznego ujęcia wartości wystawionych faktur.

Powiązanie z technikami satelitarnymi:

 • Wykorzystanie danych satelitarnych w celach wizualizacji przestrzeni portowej z naniesioną siecią monitorowanych urządzeń pomiarowych (liczników energii elektrycznej/liczników zużycia wody itp.)
 • Wykorzystanie danych satelitarnych dla dodatkowego monitorowania lub kalibracji
 • W przypadku zaawansowanych rozwiązań: użycie danych meteorologicznych, w tym historycznych

Odbiorca rozwiązania

Zarząd Portu Morskiego w Gdyni

Wyzwanie 4: System automatycznego naliczania i rozliczania tzw. opłaty deszczowej

Pożądany efekt działania: Zaprojektowanie systemu umożliwiającego naliczanie opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej Portu Gdynia oraz jej oczyszczania.

W ramach zaproponowanego rozwiązania system powinien umożliwiać:

 • szacowanie udziału poszczególnych obiektów w odprowadzaniu wód opadowych na podstawie miesięcznych wartości statystycznych lub z uwzględnieniem precyzyjnego pomiaru lokalnego
 • zapewnienie wymaganej informacji, niezbędnej dla systemu rozliczeniowego do wyliczenia należnej opłaty deszczowej z tytułu odprowadzania i oczyszczania wody opadowej/roztopowej
 • Generowanie arkuszy rozliczeniowych, pozwalających na automatyczne wystawienie faktur dla dedykowanych odbiorców

Dodatkowo projektowany system powinien umożliwiać generowanie raportów miesięcznych, stanowiących statystyczne podsumowanie ilości odprowadzonych wód opadowych, a także sumarycznego ujęcia wartości wystawionych faktur.

Powiązanie z technikami satelitarnymi:

 • Wykorzystanie systemów satelitarnych w celu określenia parametrów istotnych z punktu widzenia rozliczeniowego np. wielkości lub nachylenia dachów budynków, pozwalających na oszacowanie wartości odprowadzanej wody opadowej i/lub pochodzącej z roztopów śniegu zalegającego na powierzchni dachów.
 • Wykorzystanie instrumentów satelitarnych i/lub danych meteorologicznych w celu statystycznego wyznaczenia wartości miesięcznych opadów (deszczu/śniegu), pozwalających na szacowanie ilości odprowadzanych wód opadowych
 • Identyfikacja miejsc, w których mogły występować negatywne efekty związane z dużymi opadami lub roztopieniami śniegu, w szczególności zanieczyszczeń wody.

Odbiorca rozwiązania

Zarząd Portu Morskiego w Gdyni

Wyzwanie 5: Monitoring zmian rumowiska (osadów dennych) w rejonie głównego wejścia do Portu Gdynia

Pożądany efekt działania: Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitorowania wejścia do Portu Gdynia w związku z planowaną rozbudową infrastruktury portowej w stronę morza, zwłaszcza w odniesieniu dla planowanych prac hydrotechnicznych oraz potencjalnego wpływu tych działań na obszar objęty ochroną Natura 2000 „Klify i Rafy Kamienne Orłowa”.

W ramach zaproponowanego rozwiązania system powinien umożliwiać:

 • Zebranie wymaganych informacji na temat obecnego stanu dna morskiego na obszarze planowanych inwestycji hydrotechnicznych oraz bezpośrednio z nimi sąsiadujących
 • Stworzenie modelu matematycznego, pozwalającego na symulowanie oddziaływania planowanych instalacji hydrotechnicznych na zmianę ruchu osadów dennych przy różnych wariantach projektowych tych instalacji
 • Ocenę wpływu oddziaływania planowanych inwestycji na obszary objęte ochroną specjalną np. obszarów Natura 2000.

Powstały system powinien odpowiadać na pytanie które z dostępnych rozwiązań najlepiej realizowałoby założenia inwestycyjne Portu Gdynia przy jednoczesnej minimalizacji wpływu prac hydrotechnicznych na  środowisko, zwłaszcza w odniesieniu do obszarów objętych ochroną. W tym celu proponowane rozwiązanie powinno generować odpowiednie raporty, zawierające w sobie informacje na temat przyjętego modelu wraz z wizualizacją symulowanego wpływu oddziaływania planowanej infrastruktury.

Powiązanie z technikami satelitarnymi:

 • Obecnie stosowane systemy satelitarne pozwalają na obserwację obszarów przybrzeżnych (Coastline Zone Mapping) za pośrednictwem satelitów takich jak Sentinel czy Landsat
 • Dokładne mapowanie dna morskiego za pośrednictwem urządzeń holowanych/dronów wymaga zastosowania precyzyjnego systemu nawigacyjnego GNSS
 • Integracja danych z różnych źródeł satelitarnych, w tym historycznych, dla lepszej precyzji modeli matematycznych i symulacji

Odbiorca rozwiązania

Zarząd Portu Morskiego w Gdyni

Wyzwanie 6: System monitoringu i analizy gatunkowej oraz ilościowej organizmów morskich w rejonie falochronu Portu Gdyni

Pożądany efekt działania: Zaprojektowanie i wykonanie systemu umożliwiającego oszacowanie stanu gatunkowego i ilościowego organizmów morskich, zamieszkujących strefę denną w rejonie falochronu Portu Gdynia oraz analizę wpływu planowanych instalacji hydrotechnicznych na populacje zidentyfikowanych gatunków.

W ramach proponowanego rozwiązania system musi być stanie:

 • Udostępnić przestrzenny model występowania organizmów morskich, uwzględniający okresowe zmiany występowania tych populacji
 • Identyfikować parametry podstawowe zidentyfikowanych populacji takie jak: liczebność, stan, migracje, żywotność itp.
 • Tworzyć symulowane mapy oddziaływania planowanej infrastruktury hydrotechnicznej na organizmy morskie, występujące w strefie dennej na obszarze obejmującym rejon falochronu Portu Gdynia.

Dodatkowo projektowany system powinien umożliwiać generowanie raportów w postaci wizualizacji miejsc występowania gatunków w chwili obecnej (a także ich stanu) oraz symulowanego efektu wprowadzenia nowej infrastruktury tj. zmian miejsc występowania określonych gatunków, ich liczebności, stanu, sugerowanej migracji w inne miejsca oraz żywotności.

Powiązanie z technikami satelitarnymi:

 • Wykorzystanie systemów satelitarnych w celu satelitarnego obrazowania obszarów przybrzeżnych o stosunkowo niewielkiej głębokości.
 • Zastosowanie systemów globalnej nawigacji GNSS w celu naniesienia precyzyjnej informacji pochodzącej z systemów aktywnego skanowania dna morskiego.
 • Integracja danych z różnych źródeł satelitarnych, w tym historycznych, dla lepszej precyzji modeli matematycznych i symulacji

Odbiorca rozwiązania

Zarząd Portu Morskiego w Gdyni

Wyzwanie 7: Zaprojektowanie i wykonanie systemu identyfikacji skażeń gruntu w rejonach trudno dostępnych

Pożądany efekt działania: Wprowadzenie systemu pozwalającego na stały monitoring gruntu w rejonach trudno dostępnych tj. na obszarach krytych płytami lub budynkami o przeznaczeniu technicznym, gdzie nie ma możliwości zastosowania pomiarów metodami tradycyjnymi.

W ramach powstałego rozwiązania system powinien:

 • Funkcjonować autonomicznie oraz przez długi okres czasu, prowadząc stałe, periodyczne pomiary zawartości substancji chemicznych, mogących świadczyć o skażeniu gruntu (np. substancjami ropopochodnymi)
 • Umożliwiać szacowanie skażenia pod kątem zasięgu jego występowania tj. zidentyfikowanego obszaru oraz głębokości
 • Wskazywać na stopień zagrożenia lokalnego środowiska poprzez oszacowanie stopnia skażenia gruntów w przypadku wystąpienia i zidentyfikowania potencjalnego incydentu

Dodatkowo projektowany system powinien umożliwiać generowanie raportów miesięcznych, stanowiących podsumowanie aktualnej sytuacji oraz zidentyfikowanych incydentów.

Powiązanie z technikami satelitarnymi:

 • Wykorzystanie systemów satelitarnych w celu identyfikacji rodzaju gruntów występujących na badanym obszarze, w tym z perspektywy historycznej
 • Potencjalne zastosowanie systemów nawigacji satelitarnej GNSS w celu identyfikacji punktu pomiarowego
 • Wsparcie przy rozpoznaniu skażenia za pomocą bezzałogowych pojazdów latających (UAV) i integracja informacji z danymi satelitarnymi

Odbiorca rozwiązania

Zarząd Portu Morskiego w Gdyni

Wyzwanie 8: Czujniki / system detektorów do pomiaru hałasu, zapylenia i emisji zapachów w kluczowych punktach Portu w Gdańsku  

Opracowanie systemu przeznaczonego do stałego monitoringu poziomu hałasu, zapylenia oraz emisji odorów. Projektowane rozwiązanie musi zawierać w sobie odpowiedni zestaw sensorów, pozwalających na ciągły monitoring podstawowych parametrów hałasu, zapylenia (PM10, PM2.5), emisji możliwie szerokiego zakresu odorów (od związków azotu: amoniaku, aminów, heterocyklicznych związków organicznych zawierających azot; przez związki siarki: siarkowodoru, sulfidów, disulfidów, tioli oraz heterocyklicznych związków organicznych zawierających siarkę; do związków powstających w procesach fermentacyjnych – aldehydów, ketonów i estrów). Jednocześnie system powinien także mieć możliwość rejestrowania prędkości oraz kierunku wiatrów w celu wyznaczenia modelu propagacyjnego dla odorów na terenie i w otoczeniu portu. Zebrane informacje powinny być przesyłane do centralnego serwera, gdzie będą archiwizowane, a także wykorzystywane do generowania raportów i wizualizacji na temat bieżącej sytuacji w porcie. System powinien również umożliwiać generowanie statystycznych raportów zbiorczych, podsumowujących zdarzenia w ujęciu miesięcznym i rocznym.

Projektowanie urządzenia, które mają znaleźć się na terenie portu muszą zapewniać bezawaryjną oraz możliwe bezobsługową pracę, identyfikując poziomy hałasu/zanieczyszczeń/odorów w czasie bliskim rzeczywistemu, a także umożliwiając prognozowanie spodziewanych emisji na podstawie przewidywanych operacji przeładunkowych, a także prognozy pogodowej (np. opadów deszczu, wiatrów itd.) wpływających na poziom zapylenia/obecności odorów.

Powiązanie z technikami satelitarnymi:
Część systemu powinna być zależna od informacji pozyskiwanych za pomocą danych satelitarnych – wizualizacja skażeń wymagać będzie zintegrowania obrazów portu w wysokiej rozdzielczości – źródłem może być obraz pochodzący z satelitów lub platform aerodynamicznych. Regularne raportowanie informacji wymagać będzie także synchronizacji markerów czasu pomiędzy urządzeniami – idealnym rozwiązaniem może być tutaj odbiornik GNSS, synchronizujący czas z zegarem sieci satelitów nawigacyjnych. Co więcej, istnieje także możliwość przenoszenia urządzeń monitorujących spowodowanych samą pracą portu – sensor GNSS w takim przypadku umożliwiłby automatyczną aktualizację miejsca prowadzonych pomiarów, co mogłoby być automatycznie brane pod uwagę przez system analityczny. Podejście pozwala także na rozstawianie dodatkowych urządzeń monitorujących wedle zapotrzebowania i szybkiego włączania ich w sieć monitorowania.

Odbiorca rozwiązania

Zarząd Portu Morskiego w Gdańsku

Wyzwanie 9: Mobilny system do wykrywania i neutralizacji dronów w celu zabezpieczania imprez masowych
Pożądany efekt działania: Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie koncepcji systemu mobilnego, przeznaczonego do wykrywania, identyfikacji i zwalczania cywilnych, bezzałogowych pojazdów latających, naruszających zastrzeżoną przestrzeń powietrzną, przy czym ograniczenie lotów w odniesieniu do tej strefy ma charakter tymczasowy. Podstawowym przeznaczeniem planowanego systemu jest zabezpieczenie imprez masowych przed nieautoryzowanym użyciem platform latających i/lub uniemożliwiających atak z wykorzystaniem tej technologii. Z tego względu planowany system musi charakteryzować się dużą niezawodnością, możliwie prostym interfejsem przeznaczonym dla operatora oraz krótkim czasem reakcji od wykrycia do zneutralizowania zagrożenia, a także zasięgiem skutecznym nie mniejszym niż 1000 metrów.

W szczegółach planowany system musi realizować:

 • Wykorzystanie dostępnej platformy mobilnej w postaci samochodu w roli nosiciela systemu/stanowiska operatorskiego
 • Zdolność do szybkiego wykrywania bezzałogowych pojazdów latających za pośrednictwem aktywnego systemu radarowego; optycznego systemu wizyjnego/inspekcyjnego z laserowym pomiarem odległości; akustycznego systemu wyposażonego w zestaw mikrofonów kierunkowych, wykrywającego emisje dźwiękowe charakterystyczne dla bezzałogowych platform latających; systemu anten kierunkowych pozwalających na detekcję emisji radiowych na pasmach wykorzystywanych przez cywilne drony i określenie ich pozycji; zakłada się, że do prawidłowego działania systemu konieczne jest równoległe zastosowanie (synergia) wszystkich czterech metod
 • Wykorzystanie urządzeń telekomunikacyjnych zdolnych do utworzenia strefy bezpieczeństwa, umożliwiających skuteczne zagłuszanie sygnałów sterowania w pasmach częstotliwości 2,4 oraz 5,8 GHz (sygnałów WiFi), a także skuteczne blokowanie możliwości wykorzystania odbiorników systemów GNSS poprzez emisję sygnałów zakłócających na częstotliwościach L1, L2 (około 1,227 oraz 1,575 GHz) w celu zablokowania możliwości wykorzystania autonomicznego systemu sterowania i nawigacji platform latających.
 • Możliwość manualnej i pół-automatycznej pracy systemu wykrywania/namierzania/neutralizacji cywilnych platform latających o zasięgu skutecznym nie mniejszym niż 1000 metrów, potencjalnie z możliwością ograniczenia roli operatora do podejmowania decyzji o podjęciu działań wobec pojazdu latającego
 • Możliwość skutecznego wykrywania bezzałogowych, cywilnych pojazdów latających także w warunkach ograniczonej widoczności lub złych warunkach pogodowych; zdolność do odróżniania pojazdów latających od czynników biologicznych
 • Zdolność do automatycznej oceny pozycji bezzałogowej platformy latającej, automatycznej oceny czy dron narusza strefę zamkniętą dla ruchu urządzeń tego typu oraz wizualizacja zidentyfikowanej pozycji przy użyciu odpowiedniego oprogramowania; zdolność do jednoczesnego wykrywania wielu takich obiektów
 • Zdolność do automatycznego zapisu danych z dostępnych sensorów oraz tworzenie bazy informacji o incydentach z możliwością ich późniejszej analizy

Powiązanie z technikami satelitarnymi:

 • System przeznaczony dla operatora musi znać dokładne położenie platformy mobilnej, a także punkty definiujące zakres obszaru zastrzeżonego, znajdującego się pod kontrolą planowanego systemu, z tego względu idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie dostępnej technologii GNSS, której użycie nie stanowi problemu nawet w przypadku włączonego zagłuszania, ponieważ zakłada się, iż platforma nie porusza się w trakcie prowadzenia obserwacji. Znajomość pozycji oraz informacja uzyskana za pomocą wiązki laserowej (lub radaru) pozwala na precyzyjne określenie pozycji obiektu względem platformy mobilnej i odpowiednie uwzględnienie tego przez system (w przypadku systemu radarowego zakłada się pewien zakres odległości, uzależniony wielkością oraz budową pojazdu latającego).
 • Wykorzystanie satelitarnych zdjęć terenu jest w stanie również wspomóc system poprzez udostępnienie tych danych operatorowi, dzięki czemu mógłby on w intuicyjny sposób definiować zakres strefy zamkniętej.

Odbiorca rozwiązania

PZU Lab

Wyzwanie 10: Ekosystem pozwalający na przeprowadzanie symulacji awarii przemysłowych

Pożądany efekt działania: Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie wirtualnego, komputerowego ekosystemu pozwalającego efektywnie szacować konsekwencje wystąpienia określonych zdarzeń w obrębie obszarów przemysłowych objętych ubezpieczeniem. W tym celu planowane rozwiązanie powinno umożliwiać symulowanie zdarzeń (awarii/katastrof) oraz konsekwencji ich wystąpienia z uwzględnieniem potencjalnego przeciwdziałania, realizowanego przez dedykowane jednostki ratownicze oraz przez realizację scenariuszy awaryjnych przez kwalifikowany personel.

Realizacja systemy powinna opierać się na trzech podstawowych komponentach:

 • Latającej, posiadającej dużą autonomię, platformy bezzałogowej, zaprojektowanej i wykonanej w sposób umożliwiający loty w strefach zagrożonych wybuchem (Strefa 2 oraz Strefa 22), wyposażonej w urządzenia pozwalające na rejestrowanie obrazów (także materiału wideo) w przedziale światła dziennego, a także (opcjonalnie) dodatkowej kamery pracującej w podczerwieni
 • Oprogramowania pozwalającego na konwersję obrazów zebranych przez pojazd latający do postaci obsługiwanej przez planowany ekosystem obliczeniowy; także możliwość projektowania/modyfikowania nowych oraz już istniejących modeli trójwymiarowych
 • Platformy obliczeniowej, pozwalającej na dokonywanie symulowanych zdarzeń o potencjalnie katastrofalnym charakterze w środowisku wirtualnym 3D, zawierającym dokładne odwzorowanie obiektów w przestrzeni przemysłowej

Powstały system bazujący na wymienionych wyżej elementach musi realizować założenia:

 • Długotrwałość lotu pojazdu bezzałogowego wynosząca minimalnie 20 minut oraz wykorzystanie oprogramowania pozwalającego na planowanie trasy przelotu i jego wykonanie w trybie autonomicznym tj. bez ingerencji operatora
 • Możliwość szybkiej konwersji zebranych obrazów/zapisów przez platformę latającą do postaci modeli trójwymiarowych, przeznaczonych do zastosowania w symulacjach oraz ich umieszczenia w bazie obiektów trójwymiarowych lub możliwość konwersji wygenerowanych modeli do postaci obiektów możliwych do zastosowania w planowanym ekosystemie
 • Możliwość tworzenia modeli obiektów trójwymiarowych na podstawie informacji nie pochodzących z platformy latającej
 • Możliwość wirtualnego testowania i oceny efektywności przyjętych procedur bezpieczeństwa oraz szacowania możliwych do wystąpienia szkód na dostępnych modelach umożliwiających dynamiczne odwzorowanie zniszczeń w ramach przeprowadzonej symulacji
 • Zdolność do wiarygodnej oceny potencjalnych szkód powstałych w wyniku awarii/usterki oraz możliwości ich ograniczenia poprzez zastosowanie procedur awaryjnych i/lub przeszkolonego personelu (straży przemysłowej itd.)
 • Możliwość weryfikacji prawdziwych zdarzeń w symulowanym środowisku
 • Konieczność precyzyjnego symulowania propagacji i oddziaływania niebezpiecznych czynników takich jak pożar, zadymienie, uwolnienie niebezpiecznego czynnika (w postaci płynów/gazów/substancji stałych), zalanie, eksplozje, zatopienie itp.

Powiązanie z technikami satelitarnymi:

 • Zastosowanie latających platform bezzałogowych w trybie lotu autonomicznego wymaga zastosowania systemu nawigacji, przy czym najlepszym z nich jest system nawigacji GNSS, choć w najbliższym czasie być może pojawią się także oferujące podobne możliwości inne rozwiązania techniczne. Geolokalizacja satelitarna może również umożliwiać precyzyjne odwzorowanie w środowisku wirtualnym położenia symulowanych obiektów w przestrzeni.
 • Potencjalnie wizualizacja przestrzeni, zwłaszcza w odniesieniu do dużej skali wymagać może zastosowania zarówno danych wysokościowych terenu jak i jego zdjęć. Źródłami obu tych elementów mogą być dane satelitarne.

Odbiorca rozwiązania

PZU Lab

Wyzwanie 11: System obsługi informatycznej transportu kołowego

Pożądany efekt działania: Stworzenie wysoce zintegrowanego systemu dedykowanego obsłudze parkingu ZERO (przeznaczonego do odbioru produktów masowych i drobnicy), umożliwiającego cyfrową ewidencję kierowców/pojazdów/ładunków, a także pozwalającego na usprawnienie ruchu kołowego w obrębie portu za pomocą dedykowanego urządzenia elektronicznego i/lub aplikacji przeznaczonej na urządzeń mobilnych. System powinien również wizualizować dostępną informację wskazując na mapie pozycje wszystkich śledzonych pojazdów i urządzeń w tym również wyposażenia portowego (dźwigów, ładowarek, reach stackerów) oraz ich statusów.

Projektowany system powinien umożliwiać:

 • Obsługę kołowego ruchu towarowego w odniesieniu do strefy parkingu ZERO
 • Ewidencję kierowców
 • Ewidencję pojazdów transportowych z możliwością potwierdzenia ich dotarcia do strefy parkingu ZERO oraz opuszczenia strefy portowej (w czasie rzeczywistym)
 • Odbiór dokumentów przewozowych od pracowników ochrony lub dedykowanego urządzenia
 • Śledzenie ruchu pojazdów kołowych na terenie portu, zapewnienie aktualnej informacji na temat położenia pojazdów za pomocą dedykowanego urządzenia lub smartfonu kierowcy
 • Możliwość wyznaczania punktów docelowych, tras przejazdu oraz kierowania/koordynowania ruchu pojazdów na terenie portu
 • Wprowadzenie nowego kanału komunikacji (SMS lub dedykowana aplikacja), informującego o możliwości wjazdu do określonego punktu docelowego, znajdującego się na obsługiwanym terenie, a także pozwalającego na przesyłanie innych informacji np. możliwości wysłania powiadomienia o przerwie w operacjach spowodowanych czynnikami atmosferycznymi
 • Monitoring kondycji atmosferycznych na terenie portu
 • Wstępną awizację pojazdów przez spedytorów
 • Obsługę oraz rozliczanie samochodów firm zewnętrznych, przeznaczonych do rozładunku statków i funkcjonujących na trasie burta statku – magazyn wewnętrzny z uwzględnieniem różnych stawek opartych o informację na temat czasu pracy oraz postoju spowodowanego czynnikami atmosferycznymi oraz generowanie odpowiednich załączników do faktur rozliczających ten czas pracy (w odniesieniu do pojazdów i maszyn); uwzględnienie rotacji pojazdów w ciągu dnia
 • Przypisywanie określonych zadań zdefiniowanych dla danego statku i samochodu do konkretnego urządzenia
 • Niezależna od kierowcy identyfikacja statusu załadunku pojazdu kołowego (pusty/pełny)
 • Uniemożliwienie opuszczenia przez pojazd kołowy z przypisanym ładunkiem obszaru portowego bez uzyskania statusu zezwalającego na uprawniony wyjazd z towarem

Co więcej, w odniesieniu do obsługiwanych maszyn i urządzeń oraz obszaru samego portu system powinien:

 • Rejestrować pozycję i czas pracy
 • Monitorować zużycie paliwa w czasie rzeczywistym
 • Umożliwiać przekazywanie zleceń i informacji (poprzez system lub ręcznie)
 • Pozwalać na integrację z systemem komputerowym danej maszyny/pojazdu tam, gdzie jest to możliwe

System powinien również być przystosowany do potencjalnej integracji z istniejącym systemem portowym, a także pozwalający na edycję i aktualizację map wizualizacyjnych. Musi także zostać wzbogacony o komponent analityczny, pozwalający na generowanie raportów.

Powiązanie z technikami satelitarnymi:

 • Zaproponowane wyzwanie wymaga precyzyjnej lokalizacji, co może zostać zrealizowane w oparciu o systemy nawigacji satelitarnej GNSS. W odniesieniu do systemów portowych istnieje możliwość zastosowania rozwiązań satelitarnych, wspieranych komponentem naziemnym z wykorzystaniem technik nawigacyjnych RTK.
 • Wizualizacja obszaru portowego może opierać się na danych uzyskiwanych drogą satelitarną.

Odbiorca rozwiązania

OT Logistics

Wyzwanie 12: Elektroniczny system zarządzania laboratorium środowiskowym – od poboru próbki przez badania do wydania sprawozdania

Pożądany efekt działania: Budowa kompleksowego rozwiązania teleinformatycznego, pozwalającego na zautomatyzowanie procesu zbierania informacji oraz ewidencjonowania wyników odnoszących się do próbek poddawanych analizie laboratoryjnej od momentu ich pobrania do wprowadzenia uzyskanych rezultatów badań.
System w takiej formie powinien składać się z:

komponentu przeznaczonego dla użytkownika (próbkobiorcy), w formie urządzenia lub dedykowanej aplikacji na istniejące urządzenia przenośne, pozwalającej na informowanie próbkobiorcy o:

 • kolejnych miejscach poboru próbek, wyznaczonych z uwzględnieniem najbardziej optymalnej trasy dojazdu, uwzględniającej ruch uliczny i występujące godziny szczytu
 • nowych zleceniach, wpływających na logistykę procesu poboru próbek, uwzględniając priorytety i automatycznie aktualizując optymalną trasę dojazdu
 • informacji na temat wymagań, dotyczących pobranego materiału (jego rodzaju, priorytetu oraz wyznaczonego laboratorium badawczego)

Dodatkowo, zastosowane rozwiązanie musi umożliwiać przekazywanie informacji do systemu, wprowadzając do centralnej ewidencji informacje o:

 • lokalizacji przestrzennej próbkobiorcy z dokładnością nie mniejszą niż 20 metrów i okresem raportowania nie przekraczającym 5 minut
 • automatyczne przypisywanie unikalnego identyfikatora próbkobiorcy, lokalizacji przestrzennej punktu poboru materiału, dokładnego markera czasu/daty pobrania próbki oraz identyfikatora zlecenia do konkretnego materiału przeznaczonego do badań
 • przypisywanie podstawowych wartości referencyjnych określonych przez wymagania laboratoryjne (wartości temperatury, konduktywności itp. zmierzone w punkcie poboru)

komponentu IT, którego głównym zadaniem jest przechowywanie danych oraz koordynacja logistyczna zadań wyznaczonych dla próbkobiorców. Zaprojektowany system informatyczny powinien umożliwiać:

 • przyjmowanie zleceń na pobranie próbek z uwzględnieniem lokalizacji, czasu, rodzaju próbki oraz laboratorium docelowego
 • automatyczne przydzielanie zadań dla próbkobiorców z uwzględnieniem logistyki dojazdów, optymalizujących czas
 • automatyczne ewidencjonowanie próbek przyjętych do badań
 • automatyczne prowadzenie ewidencji próbek aktualnie badanych
 • wprowadzanie uzyskanych wyników badań
 • możliwość wydania w formie finalnego produktu sprawozdania z przeprowadzonego poboru próbek i wykonanych badań.
 • możliwość archiwizowania zebranych informacji w celu ich późniejszego przeglądania z uwzględnieniem filtrowania wyników,
 • możliwość przerzucenia zarchiwizowanych informacji do ogólnie dostępnych programów typu Excel

Jako uzupełnienie, rozwiązanie powinno pozwalać na wizualizację miejsc poboru próbek z wykorzystaniem dostępnych map oraz zdjęć satelitarnych, a także wspierać proces planowania o wybór sugerowanych punktów poboru materiału do badań z uwzględnieniem ich podziału na lokalizacje znajdujące się na morzu lub na lądzie. System powinien także umożliwiać generowanie raportów w ujęciu dziennym, miesięcznym i rocznym, odnoszących się zarówno do czynności laboratoryjnych (prowadzonych badań) jak i działalności poszczególnych próbkobiorców.System powinien również być przystosowany do potencjalnej integracji z istniejącym systemem portowym, a także pozwalający na edycję i aktualizację map wizualizacyjnych. Musi także zostać wzbogacony o komponent analityczny, pozwalający na generowanie raportów.

Powiązanie z technikami satelitarnymi:
System lokalizacji próbkobiorcy bezpośrednio wymaga wsparcia satelitarnego poprzez konstelacje GNSS do nawigacji satelitarnej. Co więcej, operacja automatycznego przypisywania lokalizacji do pobranego materiału również wymaga określenia lokalizacji przestrzennej użytkownika, zakładając, że informacja ta miałaby zostać przypisana do próbki na miejscu jej poboru. Wykorzystanie planowania przestrzennego tras oraz punktów poboru próbek wymaga znajomości siatki drogowej, uwzględniającej zdarzenia losowe, a także map i obrazów satelitarnych.

Odbiorca rozwiązania

Instytut Morski w Gdańsku

Wyzwanie 13: Platforma umożliwiająca pobieranie próbek powietrza w określonych, trudno dostępnych miejscach infrastruktury przemysłowe

Pożądany efekt działania: Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie koncepcji systemu bezzałogowego (optymalnie „drona”), przeznaczonego do pobierania niewielkich próbek powietrza, mogących potencjalnie zawierać lotne postaci węglowodorów w celu dostarczenia ich do laboratorium. Każdorazowo pobrana próbka (nie przekraczająca 5ml objętości) powinna zostać szczelnie zamknięta i prawidłowo oznakowana (włączając w to lokalizację i czas pobrania) aby umożliwić łatwą identyfikację przez personel laboratoryjny. Zaprojektowana platforma musi także umożliwiać bezobsługowe pobieranie próbek w wybranych punktach obszaru przemysłowego – również w miejscach uznanych za trudno dostępne dla dedykowanego personelu, w których istnieje ryzyko niezorganizowanej emisji lotnych węglowodorów.

Na projektowany system powinny się składać:

 • Platforma o wysokim stopniu autonomii, zdolna do lotów w przestrzeni przemysłowej (wyposażona w system wykrywania i omijania przeszkód) oraz posiadająca wysoki poziom zabezpieczeń elementów konstrukcyjnych przed przeskokiem ładunków elektrycznych (iskrzeniem)
 • System planowania przelotu i punktów pomiarowych, pozwalający również na monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu realizacji zadań oraz szacowanego czasu ich zrealizowania; także element pozwalający definiować zakres dopuszczalny lotu i strefy niedozwolone, których platforma nie może naruszyć
 • System zautomatyzowanego pobierania próbek powietrza w wybranych punktach wraz z rozwiązaniem pozwalającym na przypisanie czasu i miejsca do konkretnego pojemnika

Po wykonaniu zadania urządzenie powinno udać się w przypisane miejsce depozytu próbek, a następnie wrócić na pozycję wyjściową w celu uzupełnienia zapasów energii elektrycznej.

Powiązanie z technikami satelitarnymi:

 • System przeznaczony dla operatora musi znać dokładne położenie platformy mobilnej, a także punkty definiujące zakres obszaru zastrzeżonego, znajdującego się pod kontrolą planowanego systemu, z tego względu idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie dostępnej technologii GNSS.
 • Wykorzystanie satelitarnych zdjęć terenu w celu bezpośredniej wizualizacji obszaru poruszania się platformy w czasie rzeczywistym.

Odbiorca rozwiązania

Grupa Lotos

Wyzwanie 14: System satelitarnego monitoringu obszarów industrialnych wraz z identyfikacją anomalii osiadania budynków i konstrukcji przemysłowych

Pożądany efekt działania: Zaprojektowanie i wdrożenie satelitarnego systemu monitorowania dużych stref industrialnych pod kątem wykrycia anomalii osiadania obiektów (budynków/konstrukcji przemysłowych,  i instalacji przetwarzających ropę naftową, zbiorników magazynowych), potencjalnie mogących wprowadzać nieplanowane naprężenia w złożonej konstrukcji elementów przesyłowych (rur) zakładu przemysłowego.

Planowany system powinien generować mapę zmian rozkładu obiektów przemysłowych, identyfikując i kwantyfikując wykryte anomalie oraz zaznaczać je przy zastosowaniu różnych barw przynajmniej w ujęciu miesiąc do miesiąca oraz rok do roku. Powinien także dokonywać automatycznej agregacji wymaganych danych ze źródeł/źródła satelitarnego oraz dokonywać analizy, pozwalającej nie tylko na określenie aktualnej sytuacji, ale także przedstawić zmiany w szerszym ujęciu, wskazując zakres anomalii względem pierwotnego, po-instalacyjnego położenia. System miałby również możliwość automatycznego generowania ostrzeżeń w przypadku zbliżania się do wartości określonych jako nieprawidłowe/niebezpieczne lub alarmów w przypadku przekroczenia takich parametrów.

Powiązanie z technikami satelitarnymi:

 • System niejako z definicji musi wykrywać bardzo drobne przesunięcia obiektów, co wymaga zastosowania satelitarnej, precyzyjnej obserwacji radarowej z użyciem radaru SAR.
 • Wizualizacja anomalii powinna korzystać ze zdjęć satelitarnych monitorowanego obiektu z nałożeniem warstwy zawierającej kolorystyczny rozkład osiadania obiektów.

Odbiorca rozwiązania

Grupa Lotos

Wyzwanie 15: Zaprojektowanie i wdrożenie aplikacji skierowanej do klientów usługi Premium, pozwalającej na „rezerwację” miejsca tankowania oraz automatyzowanie procesu naliczania płatnośc

Pożądany efekt działania: Opracowanie aplikacji przeznaczonej na platformy mobilne, pozwalającej na szybkie rezerwowanie z wyprzedzeniem kilkuminutowym przez dedykowaną grupę klientów określonych miejsc tankowania w obrębie sieci stacji paliw należących do LOTOS S.A. oraz realizowanie płatności drogą zbliżeniową za pośrednictwem tego samego urządzenia w przypadku wyłącznie chęci zakupu paliwa. Także przeprowadzenie programu pilotażowego, mającego zweryfikować założenia w praktyce.

Planowane rozwiązanie (aplikacja) ma realizować zadania:

 • Umożliwienie klientowi szybkiej rezerwacji dystrybutora w najbliższej stacji paliwowej Lotos LOTOS S.A. (one click reservation) wraz z wyświetleniem optymalnej mapy dojazdu z wykorzystaniem istniejących API
 • Kalkulacja czasu dojazdu do planowanej stacji paliw poprzez porównanie lokalizacji użytkownika oraz aktualnej sytuacji drogowej
 • Informować użytkownika o opcjach i promocjach trwających globalnie oraz w ujęciu lokalnym, gdy użytkownik mija w określonej odległości konkretną stację paliw
 • Umożliwiać realizację płatności zbliżeniowych z wykorzystaniem technologii NFC w celu zautomatyzowania procesu rozliczania pobranego paliwa
 • Zdolność do uwzględnienia płatności wymagającej wystawienia faktury VAT lub paragonu w formie elektronicznej, przypisanej do konta i aplikacji z możliwością pobrania w formacie PDF przez użytkownika za pośrednictwem urządzenia mobilnego jak i poprzez dedykowany serwis www.
 • Archiwizacja działań użytkownika/historia zakupów/analiza statystyczna preferencji użytkowników oraz czasu spędzonego na stacji paliw

Dodatkowo system powinien zawierać elementy konieczne do realizacji systemu informującego bieżących użytkowników, że jedno ze stanowisk jest obecnie niedostępne (za pośrednictwem tablicy świetlnej lub zdolnej do wyświetlania krótkich wiadomości). Identyfikacja uprawnionego użytkownika ma odbywać się za pośrednictwem tej samej technologii NFC – użytkownik odblokowuje dystrybutor poprzez poprawne zidentyfikowanie swojej osoby poprzez aplikację. W przypadku rezygnacji z tankowania lub przekroczenia określonego czasu system powinien także automatycznie decydować o ponownym otwarciu miejsca premium do normalnego użycia.

Powiązanie z technikami satelitarnymi:

 • Znajomość pozycji użytkownika jest kluczowa dla systemu rezerwacji/zwalniania dystrybutora dedykowanego z funkcji ogólnodostępnej do rezerwowanej. W tym celu konieczne będzie wykorzystanie systemu nawigacji satelitarnej GNSS.
 • Także wizualizacja przeznaczona dla operatorów systemu, pozwalająca w lepszym stopniu zrozumieć użytkownika systemu może również polegać na szeregu danych satelitarnych, w tym również danych obserwacji ziemi.

Odbiorca rozwiązania

Grupa Lotos

Wyzwanie 16: Zaprojektowanie oraz wdrożenie systemu monitoringu personalnego na bazie rozwiązania IoT, przeznaczonego do integracji z kaskami ochronnymi

Pożądany efekt działania: Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań z dziedziny IoT w celu opracowania rozwiązania umożliwiającego monitoring położenia i zachowania personelu w obrębie strefy przemysłowej. Zadaniem systemu będzie określanie położenia poszczególnych osób w czasie rzeczywistym w trzech wymiarach, monitorowanie zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych dla pracownika, wydawanie ostrzeżeń o przebywaniu w strefach zwiększonego ryzyka, a także – za pośrednictwem kanału zwrotnego łączności – informowanie o ogłoszonych alarmach w konkretnych obszarach i ich przyczynach.

Opracowany system powinien być w stanie również informować istniejącą straż przemysłową w przypadku wykrycia określonego zagrożenia (w domyśle – wypadku), a także samego użytkownika o konieczności wymiany hełmu w przypadku zidentyfikowania uderzenia wykraczającego poza zakres tolerancji kasku.

Opcjonalnie system powinien zawierać w sobie podsystem komunikacyjny, kompatybilny z obecnie stosowanymi (przenośnym sprzętem radiowym), wykorzystujący aktywne tłumienie hałasu i umożliwiający swobodny kontakt pomiędzy użytkownikami, optymalnie stanowiący integralną część lub poprzez swoją budowę umożliwiający montaż na istniejących kaskach ochronnych.

Dodatkowo systemu musi tworzyć aktualizowane w czasie rzeczywistym mapy położenia śledzonego personelu wraz z jego statusem.

Powiązanie z technikami satelitarnymi:

 • Konieczność śledzenia użytkowników na otwartym terenie przemysłowym wymagać będzie w pewnym stopniu użycia systemów nawigacji satelitarnej GNSS.
 • Obrazowanie satelitarne, zwłaszcza w odniesieniu do dużych obszarów przemysłowych, może być przydatne dla operatora nadzorującego prace personelu, ponieważ wprowadza jasną do zrozumienia warstwę wizualną.

Odbiorca rozwiązania

Grupa Lotos

Wyzwanie 17: Zaprojektowanie oraz wdrożenie systemu szkolenia wirtualnego pracowników przed wprowadzeniem na fizyczny obszar przemysłowy

Pożądany efekt działania: Zaprojektowanie oraz wykonanie wirtualnego środowiska szkoleniowego, pozwalającego na wizualizację przestrzeni przemysłowej (lub jej fragmentu) i szkolenie personelu bez ich fizycznej obecności na terenie zakładu.

Opracowany system powinien wykorzystywać realistyczne modele przestrzeni przemysłowej, powstałej na bazie zdjęć i materiałów referencyjnych, a także zawierać sobie rozbudowane funkcjonalności umożliwiające identyfikację elementów kluczowych np. zaworów, specyficznych urządzeń, wyłączników awaryjnych itp. Docelowo system powinien być zaprojektowany z myślą o możliwej rozbudowie, pozwalającej na udział więcej niż jednej osoby w tym samym środowisku, z możliwością realizowania skryptów szkoleniowych, symulujących określone procesy/alarmy itp.

Powiązanie z technikami satelitarnymi:

 • Wykonanie szczegółowego modelu obszaru przemysłowego wiąże się z koniecznością wykorzystania danych satelitarnych do przypisania prawidłowych wartości lokalizacyjnych w przestrzeni trójwymiarowej; obrazowanie satelitarne może być również użyte w charakterze ogólnej mapy poglądowej, pozwalającej na identyfikację miejsca, w którym znajduje się szkolona osoba w wirtualnej przestrzeni

Odbiorca rozwiązania

Grupa Lotos

Wyzwanie 18: Platforma umożliwiająca aktywne zarządzanie flotą cystern transportujących produkty LOTOS Asfalt.

Pożądany efekt działania: Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie systemu zarzadzania pojazdów kołowych (cystern), którego zadaniem będzie monitorowanie takich parametrów jak np. bieżąca lokalizacja pojazdów względem baz magazynowych oraz klienta, czas pracy kierowcy, dostępna ładowność pojazdu oraz stan produktu na magazynie. Dodatkowo, rozwiązanie będzie analizowało, optymalizowało i wybierało najefektywniejszy kosztowo oraz technicznie sposób dostawy produktu do klienta końcowego. System powinien być kompatybilny z rozwiązaniami już obecnie wykorzystywanymi w firmie, np. SAP.

Na projektowany system powinny się składać:

 • System integrujący cały proces zarządzania flotą cystern przeznaczonych do transportu produktów, który jednocześnie współpracowałby z obecnie wykorzystywanymi rozwiązaniami IT
 • System powinien być jak najbardziej zautomatyzowany, tj. rola pracownika powinna ograniczać się do podejmowania decyzji biznesowych, a nie logistycznych

Powiązanie z technikami satelitarnymi:

 • System musi znać dokładne położenie cystern względem baz magazynowych i jednocześnie potrafić przypisać wybrane dane do konkretnych obiektów.
 • Wykorzystanie satelitarnych zdjęć terenu w celu bezpośredniej wizualizacji obszaru.

Odbiorca rozwiązania

Grupa Lotos

Wyzwanie 19: System inteligentnego nadzoru warunków bezpiecznej nawigacji w porcie wewnętrznym w Gdańsk

Pożądany efekt działania: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie systemu umożliwiającego nadzór oraz zapewniającego bezpieczeństwo ruchu jednostek pływających na obszarze Portu Gdańsk, przeznaczonego do wykorzystania przez Zespół Głównego Dyspozytora Portu.

System powinien w czasie rzeczywistym zbierać stale aktualizowane informacje z funkcjonujących autonomicznie punktów pomiarowych rozmieszczonych na obszarze Portu Gdańsk. Informacje te powinny zawierać komponenty takie jak:

 • Informacja atmosferyczna o ciśnieniu atmosferycznym, a także sile i kierunku wiatru;
 • Informacja na temat zasięgu widoczności (w przypadku występowania zjawisk takich jak mgła, czy intensywny opad atmosferyczny);
 • Aktualny stan wody (poziom wody) w kanale portowym i przy nabrzeżach z uwzględnieniem zjawiska falowania;
 • Prognozowanie możliwego oblodzenia szlaków wodnych w obrębie portu
 • Informacja o wielkości oraz rodzaju opadów atmosferycznych;
 • Informacja o rzeczywistym ruchu statków, a także wszelkich jednostek pływających, poruszających się na terenie należącym do Portu Gdańsk za pośrednictwem systemu AIS oraz innych systemów wspierających (optycznej identyfikacji/dedykowanych urządzeń lub innych rozwiązań).

Zaprojektowane urządzenia powinny umożliwiać pracę w każdych warunkach pogodowych oraz w trybie bezobsługowym, przesyłając informacje do centralnej jednostki (serwera) archiwizującego dane oraz powalającego na wizualizację ruchu jednostek pływających w czasie rzeczywistym, także uwzględniając wizualizację obszarów, na których zidentyfikowano opad atmosferyczny lub występowanie zjawisk mogących wpłynąć na funkcjonowanie portu.

Powiązanie z technikami satelitarnymi:

 • Wykorzystanie danych satelitarnych w celach wizualizacji przestrzeni portowej z naniesioną siecią monitorowanych urządzeń
 • Zastosowanie danych AIS oraz w przyszłości również danych SAT-AIS w celu identyfikacji jednostek pływających
 • Potencjalne wykorzystanie elementów GNSS w roli uniwersalnego wzorca czasu oraz systemu lokalizacyjnego (referencyjnego lub odnoszącego się bezpośrednio dla jednostki pływającej, w przypadku użycia dedykowanego urządzenia)

Odbiorca rozwiązania

Zarząd Morskiego Portu w Gdańsku

Wyzwanie 20: Autonomiczny (bezzałogowy) skimmer pływający z separatorem olejowym,  dokonującym rutynowego podczyszczania wody w akwenach portowych, umożliwiających usunięcie cienkich warstw rozlewó

Pożądany efekt działania: Zaprojektowanie/wdrożenie autonomicznego urządzenia pływającego przeznaczonego do automatycznego zbierania filmu substancji ropopochodnych występującej na powierzchni wody z basenów portowych na terenie Portu Gdańsk.

Obecnie używana w Porcie technologia umożliwia zbieranie filmu substancji ropopochodnych o grubości znacznie przekraczającej grubość wstępnego podczyszczania. Działania zaprojektowanego urządzenia miałyby umożliwić automatyczne, rutynowe oczyszczanie wierzchnich warstw wody bez bezpośredniego udziału operatora, przy zastosowaniu elementów nawigacji satelitarnej oraz systemu automatycznego omijania przeszkód, także w obszarze ruchu innych jednostek pływających.

Dodatkowo projektowany system powinien umożliwiać projektowanie tras skimmera w obrębie basenów portowych, a także wizualizację w czasie rzeczywistym jego pozycji/stanu oraz spodziewanego czasu zrealizowania zadania. System powinien również identyfikować obiekty dynamiczne (inne jednostki pływające, obiekty przypadkowe itp.) i nanosić je na mapę cyfrową, a także posiadać możliwość modyfikowania zaplanowanej trasy w trakcie wykonywania zadania na życzenie operatora.

Powiązanie z technikami satelitarnymi:

 • Wykorzystanie danych satelitarnych w celach wizualizacji przestrzeni portowej

 

 • Wykorzystanie technik nawigacji satelitarnej w celu określenia pozycji skimmera w obrębie basenów portowych

Odbiorca rozwiązania

Zarząd Morskiego Portu w Gdańsku

Wyzwanie 21: System do zarządzania majątkiem (w tym prognozowanie potencjalnych uszkodzeń, gospodarka magazynowa, inspekcje obiektów, raportowanie stanów itd.)

Pożądany efekt działania: Zaprojektowanie systemu zarządzania majątkiem należącym do Portu Morskiego w Gdańsku, zawierającego w sobie informacje uzyskane na bazie map open-source, a także informacji katastralnych oraz szczegółowych danych na temat powierzchni obiektów i wynikających z tych informacji opłat.

Uzupełnieniem systemu powinna być aplikacja mobilna, pozwalająca na szybką weryfikację przez delegowanego pracownika stanu technicznego monitorowanych obiektów, umożliwiająca tworzenie materiału zdjęciowego, a także pozwalająca na wprowadzanie informacji do centralnego systemu w celu dalszej analizy. Zlecenia inspekcyjne powinny być automatycznie generowane przez system na podstawie dostępnej informacji i kierowane do dedykowanego pracownika.

Dodatkowo system centralny powinien mieć możliwość prognozowania potencjalnych awarii obiektów na podstawie informacji statystycznej, zarchiwizowanych wpisów oraz innych dostępnych raportów będących częścią bazy danych systemu.

Powiązanie z technikami satelitarnymi:

 • Wykorzystanie systemów satelitarnych w celu wizualizacji majątku należącego do Portu Morskiego w Gdańsku
 • Wykorzystanie technik nawigacji satelitarnych w celu geotagowania materiału zdjęciowego i automatycznego przypisywania do majątku

Odbiorca rozwiązania

Zarząd Morskiego Portu w Gdańsku

Wyzwanie 22: AR, VR – rozwiązania z obszaru AR, VR w celu wsparcia obsługi klientów, ich edukacji oraz automatyzacji  procesów wewnętrznych

Odbiorca rozwiązania

Orange Polska

Wyzwanie 23: IoT – rozwiązania z obszaru Smart City (m.in inteligentne oświetlenie, transport, zarzadzanie ruchem), Smart Home/Connected Home (m.in. bezpieczeństwo, smart energy), Smart Car

Odbiorca rozwiązania

Orange Polska

Wyzwanie 24: Big data – zbieranie i analiza danych, rozwiązania prowadzące do optymalizacji zarządzania danymi oraz docelowo wzrost sprzedaży np. w zakresie wykrywania anomalii w usługach / rachunkach za usługi Orange, które skutkują składaniem przez Klientów reklamacji.

Odbiorca rozwiązania

Orange Polska

Wyzwanie 25: Customer Experience – rozwiązania mające pozytywny wpływ na zadowolenie klientów oraz budowania pozytywnych realizacji z klientami (B2C, B2B), np. rozwiązania w zakresie edukacji osób starszych zachęcające i ułatwiające korzystanie z rozwiązań oraz usług cyfrowych Orange, a także selfservice.

Odbiorca rozwiązania

Orange Polska