Wyzwania
Partnerzy Space3ac poszukują rozwiązań odpowiadających na ich konkretne potrzeby i zdefiniowali je w formie wyzwań. Autorzy wyzwań chętnie przetestują wygenerowane w trakcie akceleracji wczesne wersje rozwiązań i będą zainteresowani wdrożeniem ich wersji ostatecznych.

Inteligentny System Zarządzania Ruchem na terenie Portu Gdańsk.

System czujników/detektorów pomiaru hałasu, zapylenia i emisji odorów w newralgicznych punktach Portu wraz z systemem przesyłu danych

Wizualizacja przestrzeni Portu wraz z Systemem Informacji Przestrzennej

Wizualizacja terenów inwestycyjnych z uwzględnieniem mediów naziemnych i podziemnych oraz informacji geologicznych

Satelitarny monitoring poziomu wody Morza Bałtyckiego

Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza i wody na terenie Morza Bałtyckiego wzdłuż ciągów komunikacyjnych w oparciu o dane satelitarne

Elektroniczny system zarządzania laboratorium środowiskowym – od poboru próbki do badań do wydania sprawozdania

Zapewnienie trackingu kontenerów z towarami klientów od początku ich łańcucha logistycznego aż do formalnego dostarczenia, bez względu na rodzaj środka transportu i sposobu przeładunku

Zapewnienie kontroli bezpieczeństwa, kontroli operacyjnej oraz dokumentowej, nad flotą samochodową i naczepową pracującą w kierunku skandynawskim tak aby obejmowała cały proces transportowy – transport drogowy, morski oraz operacje przeładunkowe w portach

Lista wyzwań będzie się poszerzać. Wkrótce pojawi się także więcej szczegółów dotyczących wyzwań. Jeśli projekt Zespołu aplikującego nie rozwiązuje żadnego z powyższych wyzwań – Zespół może wziąć udział a akceleracji jeśli pomyślnie przejdzie ocenę merytoryczną i formalną.

Wyzwanie 1: Inteligentny System Zarządzania Ruchem na terenie Portu Gdańsk

Pożądany efekt działania: Stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego, który będzie służył do zarządzania ruchem drogowym w gdańskim regionie portowym. Głównym odbiorcą systemu będą pojazdy drogowe uczestniczące w obsłudze terenów portowych na bezpośrednio przylegających obszarach miejskich. Rolą systemu będzie ostrzeganie kierowców przed natężonym ruchem oraz proponowanie objazdów lub przekierowanie na parkingi buforowe, które mają powstać w okolicy. W efekcie usprawniony zostanie ruch w bezpośrednim sąsiedztwie portu.

Koncepcja inteligentnego sytemu zakłada integrację z systemem organizacji ruchu miejskiego dzięki, czemu powstanie możliwość analizowania ruchu nie tylko wewnątrz portu ale także w jego okolicy. Kierowcy będą otrzymywali wiadomość na temat dostępności miejsc na poszczególnych parkingach, możliwości odprawy lub odbioru towaru, a także na temat optymalnego wariantu wyjazdu lub wjazdu do portu. Koncepcja systemu obejmuje układ drogowy, wraz z koniecznymi modernizacjami, w tym system parkingów, organizację tras dojazdowych i tras wyjazdowych z portu, z uwzględnieniem potrzeb logistycznych podmiotów portowych, a także elektroniczny system monitorowania i organizacji ruchu powiązany z systemami ruchu operatorów portowych.

System w swoich założeniach zakłada dalszy rozwój infrastruktury w obrębie portu, dlatego zostanie zaprojektowany tak, aby możliwe było jego rozszerzenie wraz z powstającymi nowymi drogami, torami oraz parkingami. Dodatkowo uwzględniony zostanie prognozowany rozwój portu w postaci zwiększających się obrotów, a co za tym idzie nasilającego się ruchu w jego obrębie.

Integralną częścią zintegrowanego systemu informatycznego może być monitoring wizyjny (CCTV) terenów portowych, który w ramach projektu będzie rozbudowywany przez Biuro Bezpieczeństwa Portu Gdańsk. Docelowo na terenie Portu Gdańsk zorganizowana zostanie nowoczesna i skuteczna ochrona mienia oraz system rejestracji i śledzenia pojazdów wjeżdżających i wyjeżdzających, który byłby stosowany zamiast wydawania przepustek dla pojazdów. Kolejne etapy projektu przewidują monitoring nabrzeży, elementów utrzymania sieci oraz nieogrodzonych terenów Portu Zewnętrznego.

Powiązanie z technikami satelitarnymi:

 • Wykorzystanie nawigacji satelitarnej monitorującej pojazdy poruszające się w Porcie.
 • Wykorzystanie danych meteorologicznych do ewentualnego określenia warunków pogodowych, które mogą stworzyć problemy (np. mróz albo sztorm)
 • Satelitarne obserwacje Ziemi do określenia miejsc, gdzie mogą być jakieś niebezpieczne rejony dla pojazdów

Odbiorca rozwiązania

Zarząd Portu Morskiego w Gdańsku

Wyzwanie 2: Stworzenie systemu czujników/detektorów pomiaru hałasu, zapylenia i emisji odorów w newralgicznych punktach Portu wraz z systemem przesyłu danych

Pożądany efekt działania: System pomiaru hałasu, zapylenia i emisji odorów wiąże się z podziałem na dwa podstawowe elementy systemu:

 • warstwa pomiarowa, wyposażona w zestaw odpowiednio dobranych sensorów, pozwalających na stały monitoring podstawowych parametrów hałasu, zapylenia (PM10, PM2.5), emisji odorów (związków azotu: amoniaku, aminów, heterocyklicznych związków organicznych zawierających azot; związków siarki: siarkowodoru, sulfidów, disulfidów, tioli praz heterocyklicznych związków organicznych zawierających siarkę; a także związków powstających w procesach fermentacyjnych – aldehydów, ketonów i estrów), również czujników prędkości i kierunku wiatru
 • warstwa komunikacyjna, wyposażona w moduły łączności bezprzewodowej, zdolnej do pokrycia komunikacyjnego przestrzeni portu

Każde z zaprojektowanych urządzeń powinno zapewniać bezawaryjną oraz bezobsługową pracę, identyfikując w czasie quasi-rzeczywistym monitorowane poziomy zanieczyszczeń, odsyłając w sposób regularny zebrane informacje za pośrednictwem sieci bezprzewodowej do centralnego komputera, zawierającego oprogramowanie analityczne, umożliwiające wizualizację skażeń, a także wyznaczając ich możliwe źródła. System analityczny powinien również posiadać wbudowaną logikę decyzyjną, pozwalającą na automatyczne wszczęcie alarmu w przypadku wykrycia stężeń/natężenia hałasu przekraczających wartości uznane jako standardowe, a także możliwość odniesienia poziomów do danych archiwalnych. System powinien również do pewnego stopnia umożliwiać przewidywanie podwyższonych poziomów emisji na podstawie prognozy zjawisk atmosferycznych. Platforma monitorująca powinna także udostępniać aktualne dane w prostej formie wizualizacji numerycznej za pośrednictwem odpowiedniego API.

Powiązanie z technikami satelitarnymi: Część systemu powinna być zależna od informacji pozyskiwanych za pomocą danych satelitarnych – wizualizacja skażeń wymagać będzie zintegrowania obrazów portu w wysokiej rozdzielczości – źródłem może być obraz pochodzący z satelitów lub platform aerodynamicznych. Regularne raportowanie informacji wymagać będzie także synchronizacji markerów czasu pomiędzy urządzeniami – idealnym rozwiązaniem może być tutaj odbiornik GNSS, synchronizujący czas z zegarem sieci satelitów nawigacyjnych. Co więcej, istnieje także możliwość przenoszenia urządzeń monitorujących spowodowanych samą pracą portu – sensor GNSS w takim przypadku umożliwiłby automatyczną aktualizację miejsca prowadzonych pomiarów, co mogłoby być automatycznie brane pod uwagę przez system analityczny. Podejście pozwala także na rozstawianie dodatkowych urządzeń monitorujących wedle zapotrzebowania i szybkiego włączania ich w sieć monitorowania.

Odbiorca rozwiązania

Zarząd Portu Morskiego w Gdyni

Zarząd Portu Morskiego w Gdańsku

Wyzwanie 3: Wizualizacja przestrzeni Portu wraz z Systemem Informacji Przestrzennej

Pożądany efekt działania: Mapa obszaru portu 3D z cechami Systemu Informacji Przestrzennej – GIS umieszczonego w przestrzeni 3D. Opracowanie techniczne oraz wykonanie mapy.

GIS może składać się z: aktualnych ( uzupełnianych na bieżąco lub cyklicznie) modeli 3D obiektów kubaturowych, lotniczego zdjęcia 3D, bazy danych o majątku ZMPG SA i oprogramowania pozwalającego na jej edycję oraz serwis dla użytkowników końcowych.

Do elementów związanych z wykonaniem mapy należeć będzie:

 • opracowanie koncepcji GIS dla ZMPG SA;
 • mapa do celów informacyjnych zakupywana corocznie w WODGK wraz z transformacją do formatu GIS;
 • ortofotomapa 2D dla 5 000 ha;
 • zdjęcie lotnicze 3D terenów portowych ze skaningu laserowego;
 • skanowanie i modelowanie 3D obiektów kubaturowych ok. 200 szt;
 • opracowanie serwisu GIS, zakup oprogramowania do edycji danych, interfejsu użytkownika, konserwacja i aktualizacja systemu;
 • inwentaryzacja budowlano – architektoniczna wybranych obiektów kubaturowych.

Powiązanie z technikami satelitarnymi:

 • Zaawansowane używanie dostępnych danych satelitarnych i aktualizacja baz danych
 • Wykorzystanie zasobów chmurowych Opegieka dla Obserwacji Ziemi
 • Wykorzystanie technologii GNSS do wsparcia Virtual Reality lub Augmented Reality

Odbiorca rozwiązania

Zarząd Portu Morskiego w Gdańsku

Wyzwanie 4: Wizualizacja terenów inwestycyjnych z uwzględnieniem mediów naziemnych i podziemnych oraz informacji geologicznych

Pożądany efekt działania: System pozwalający na wirtualne przedstawienie wskazanych terenów pod kątem inwestycyjnym na podstawie obrazów satelitarnych, informacji geologicznej, struktury własnościowej oraz istniejących i planowanych mediów, a także funkcjonującej i projektowanej siatki drogowej i kolejowej. Rozwiązanie powinno pozwalać na:

 • Wizualizację terenów z uwzględnieniem rzeźby terenu z dokładnością przekraczającą 10 centymetrów na piksel oraz precyzyjnie oddającą lokalizację przestrzenną
 • Poprawne nakładanie danych zawierających informacje o istniejącej infrastrukturze podziemnej (wodociągi, kanalizacja, gaz, prąd, telekomunikacja i inne)
 • Poprawne nakładanie siatki istniejącej oraz planowanej siatki drogowej oraz kolejowej
 • Identyfikować działki oraz ich status własnościowy
 • Identyfikować tereny zamknięte/chronione/specjalne
 • Identyfikować tereny pod kątem ich statusu geologicznego (stabilność, przekrój)
 • Dokonywać oceny terenów pod kątem inwestycyjnym
 • Możliwość wyświetlania dodatkowych danych na temat wybranej działki za pomocą aplikacji mobilnej

Uzyskane informacje powinny zostać wykorzystane do stworzenia narzędzi inwestycyjnych, pozwalających na wirtualne przeglądanie terenów (z opcją imersji 3D). Obszar pilotażowy powinien, oprócz terenu „Doliny Logistycznej”, objąć wybrane działki w zachodniej części portu gdyńskiego oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Narzędzie powinno stosować ogólnie przyjęte standardy techniczne map cyfrowych, aby zapewnić jego kompatybilność z innymi systemami.

Powiązanie z technikami satelitarnymi: Wyzwanie pozwala na zastosowanie szerokiego spektrum technik satelitarnych takich jak nawigacja satelitarna, dane optyczne, dane z satelitów radarowych i meteorologicznych do wspomagania procesów biznesowych dla inwestorów. Również umożliwia wykorzystanie dostępnych przekrojów geologicznych w celu dokładnej oceny gruntów oraz ich przydatności inwestycyjnej .

Odbiorca rozwiązania

Zarząd Portu Morskiego w Gdyni

Wyzwanie 5: Satelitarny monitoring poziomu wody Morza Bałtyckiego

Pożądany efekt działania: System analityczny pozwalający na satelitarny monitoring poziomu wody Morza Bałtyckiego przy możliwie niskim czasie aktualizacji danych satelitarnych. Zaprojektowana aplikacja powinna w sposób automatyczny identyfikować nowe zestawy danych, pochodzących ze zidentyfikowanych źródeł satelitarnych, dotyczących rejonu Morza Bałtyckiego, poddawać je wymaganej obróbce, w efekcie generując tabele danych numerycznych dla wyznaczonych punktów pomiarowych ze wsparciem wizualizacji graficznej i mapami. System powinien również uwzględniać w pomiarach wartości ciśnienia atmosferycznego, umożliwiając tym samym dostęp do kwantyfikowalnych wartości absolutnych poziomu morza na przestrzeni prowadzonych obserwacji, a także tworząc prognozy na podstawie wbudowanych modeli probablistycznych.

System powinien:

 • tworzyć aktualne mapy poziomu morza dla akwenu Bałtyckiego na podstawie danych satelitarnych oraz identyfikować zmiany charakterystyczne dla pór roku np. pokrywę lodową
 • uwzględniając modele wysokościowe DEM wskazywać miejsca, dla których rosnący poziom morza stanowi największe zagrożenie oraz wyznaczyć zakres stref zagrożeń dla kilku modeli dynamicznych
 • identyfikować zmiany wynikające z dynamiki środowiska morskiego, wpływającego na kształt wybrzeża oraz mogącego mieć wpływ na szlaki transportu morskiego
 • identyfikować długofalowy trend zmiany wysokości poziomu morza, umożliwiając podjęcie działań mogących zminimalizować skutki ewentualnych podtopień oraz uszkodzeń infrastruktury portowej, nadmorskiej i morskiej
 • generować miesięczne raporty informujące o efektach prowadzonych obserwacji, identyfikując miejsca najbardziej dotknięte zmianami wysokości poziomu morza, a także – z uwzględnieniem informacji zidentyfikowanych w ramach krótkofalowego trendu – prognozę na najbliższe trzy miesiące
 • generować podsumowanie w ujęciu rocznym, wskazując prognozy trendu długofalowego.

Powiązanie z technikami satelitarnymi: Bezpośrednie powiązanie z danymi pochodzącymi z satelitarnych obserwacji radarowych. Informacje pochodzące z danych satelitarnych powinny zostać zintegrowane w platformie cyfrowej, umożliwiając swobodne przeglądanie danych historycznych, aktualnych informacji pochodzących z satelitów mierzących poziom morza, a także w odniesieniu do równolegle prowadzonych obserwacji za pomocą naziemnych stacji pomiarowych

Odbiorca rozwiązania

Instytut Morski w Gdańsku

Wyzwanie 6: Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza i wody na terenie Morza Bałtyckiego wzdłuż ciągów komunikacyjnych w oparciu o dane satelitarne

Pożądany efekt działania: Identyfikacja poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz wody na terenie Morza Bałtyckiego wzdłuż ciągów komunikacyjnych wiąże się z koniecznością monitorowania ruchu statków floty handlowej oraz identyfikacji ich wpływu na lokalne środowisko. Charakterystyka transportu morskiego wyklucza zastosowanie obserwacji in-situ, jednakże istnieje możliwość pozyskiwania tego rodzaju informacji za pośrednictwem obserwacji z platform aerodynamicznych oraz satelitów. Powstała aplikacja powinna umożliwiać:

 • identyfikację za pomocą obrazów satelitarnych miejsc występowania zanieczyszczeń na powierzchni morza
 • identyfikację jednostek nawodnych na podstawie obrazów satelitarnych oraz systemu identyfikacji AIS/SAT-AIS, z możliwością prześledzenia historii zapisanych pozycji
 • ocenę emisji zanieczyszczeń spowodowanych ruchem floty handlowej, w szczególności odnoszących się do wartości cząstek stałych (PM2.5, PM10), węglowodorów, tlenków siarki, tlenków azotu oraz dwutlenku węgla

Opracowana aplikacja musi umożliwiać identyfikację zanieczyszczeń w oparciu o dane satelitarne oraz możliwość wyznaczenia prawdopodobnego źródła zanieczyszczenia na podstawie modelu propagacyjnego dla danego akwenu. Także możliwość uzupełniania dostępnych danych o wartości zidentyfikowane na podstawie informacji zebranych przez platformy samolotowe. Dodatkowym efektem pracy systemu powinna być aktualizowana periodycznie ogólna mapa występowania zanieczyszczeń atmosferycznych w odniesieniu do szlaków komunikacyjnych, pozwalających na ocenę udziału floty handlowej w emisji szkodliwych gazów i cząstek stałych, a także występowania ropopochodnych skażeń powierzchni morza. System powinien umożliwiać przeglądanie danych archiwalnych oraz porównanie statystyczne w odniesieniu do zarejestrowanych ruchów statków handlowych w danym okresie. Aplikacja powinna także generować miesięczne raporty uwzględniające wykryte, potwierdzone oraz potencjalne zarejestrowane incydenty.

Powiązanie z technikami satelitarnymi: Obserwacje prowadzone w zakresie radarowym pasma C lub X satelitów SAR są niezbędne do identyfikacji wycieków ropy i mogą być dodatkowo uzupełnione obrazami o charakterze multispektralnym. Co więcej, system SAR, choć pozwala na identyfikację statków, powinien być wspierany rozwiązaniami optycznymi – koncepcja wykorzystywana w obecnie stosowanych systemach identyfikacji.

Odbiorca rozwiązania

Instytut Morski w Gdańsku

Wyzwanie 7: Elektroniczny system zarządzania laboratorium środowiskowym – od poboru próbki do badań do wydania sprawozdania

Pożądany efekt działania: Budowa kompleksowego rozwiązania teleinformatycznego, pozwalającego na zautomatyzowanie procesu zbierania informacji oraz ewidencjonowania wyników odnoszących się do próbek poddawanych analizie laboratoryjnej od momentu ich pobrania do wprowadzenia uzyskanych rezultatów badań. System w takiej formie powinien składać się z:

 • komponentu przeznaczonego dla użytkownika (próbkobiorcy), w formie urządzenia lub dedykowanej aplikacji na istniejące urządzenia przenośne, pozwalającej na informowanie próbkobiorcy o:
  • o kolejnych miejscach poboru próbek, wyznaczonych z uwzględnieniem najbardziej optymalnej trasy dojazdu, uwzględniającej ruch uliczny i występujące godziny szczytu
  • nowych zleceniach, wpływających na logistykę procesu poboru próbek, uwzględniając priorytety i automatycznie aktualizując optymalną trasę dojazdu
  • informacji na temat wymagań, dotyczących pobranego materiału (jego rodzaju, priorytetu oraz wyznaczonego laboratorium badawczego)
 • Dodatkowo, zastosowane rozwiązanie musi umożliwiać przekazywanie informacji do systemu, wprowadzając do centralnej ewidencji informacje o:
  • lokalizacji przestrzennej próbkobiorcy z dokładnością nie mniejszą niż 20 metrów i okresem raportowania nie przekraczającym 5 minut
  • automatyczne przypisywanie unikalnego identyfikatora próbkobiorcy, lokalizacji przestrzennej punktu poboru materiału, dokładnego markera czasu/daty pobrania próbki oraz identyfikatora zlecenia do konkretnego materiału przeznaczonego do badań
  • przypisywanie podstawowych wartości referencyjnych określonych przez wymagania laboratoryjne (wartości temperatury, konduktywności itp. zmierzone w punkcie poboru)
 • komponentu IT, którego głównym zadaniem jest przechowywanie danych oraz koordynacja logistyczna zadań wyznaczonych dla próbkobiorców. Zaprojektowany system informatyczny powinien umożliwiać:
  • przyjmowanie zleceń na pobranie próbek z uwzględnieniem lokalizacji, czasu, rodzaju próbki oraz laboratorium docelowego
  • automatyczne przydzielanie zadań dla próbkobiorców z uwzględnieniem logistyki dojazdów, optymalizujących czas
  • automatyczne ewidencjonowanie próbek przyjętych do badań
  • automatyczne prowadzenie ewidencji próbek aktualnie badanych
  • wprowadzanie uzyskanych wyników badań
  • możliwość archiwizowania zebranych informacji w celu ich późniejszego przeglądania z uwzględnieniem filtrowania wyników

Jako uzupełnienie, rozwiązanie powinno pozwalać na wizualizację miejsc poboru próbek z wykorzystaniem dostępnych map oraz zdjęć satelitarnych, a także wspierać proces planowania o wybór sugerowanych punktów poboru materiału do badań z uwzględnieniem ich podziału na lokalizacje znajdujące się na morzu lub na lądzie. System powinien także umożliwiać generowanie raportów w ujęciu dziennym, miesięcznym i rocznym, odnoszących się zarówno do czynności laboratoryjnych (prowadzonych badań) jak i działalności poszczególnych próbkobiorców.

Powiązanie z technikami satelitarnymi: System lokalizacji próbkobiorcy bezpośrednio wymaga wsparcia satelitarnego poprzez konstelacje GNSS do nawigacji satelitarnej. Co więcej, operacja automatycznego przypisywania lokalizacji do pobranego materiału również wymaga określenia lokalizacji przestrzennej użytkownika, zakładając, że informacja ta miałaby zostać przypisana do próbki na miejscu jej poboru. Wykorzystanie planowania przestrzennego tras oraz punktów poboru próbek wymaga znajomości siatki drogowej, uwzględniającej zdarzenia losowe, a także map i obrazów satelitarnych.

Odbiorca rozwiązania

Instytut Morski w Gdańsku

Wyzwanie 8: Zapewnienie trackingu kontenerów z towarami klientów od początku ich łańcucha logistycznego (załadowanie u klienta) aż do formalnego dostarczenia, bez względu na rodzaj środka transportu i sposobu przeładunku

Pożądany efekt działania: Opracowanie systemu śledzenia kontenerów przewożących towary, umożliwiającego identyfikację pozycji ładunku niezależnie od środka transportu oraz metody przeładunku, poprzez instalację elektronicznego urządzenia zdolnego do długoterminowej, bezobsługowej pracy, także w trudnych warunkach pogodowych, wpasowującego się w konstrukcję kontenerów. Raporty informujące o pozycji ładunku powinny być przekazywane za pośrednictwem łącza bezprzewodowego informując o:

 • dokładnym czasie wysłania informacji oraz lokalizacji wyznaczonej za pomocą sensora nawigacji satelitarnej GNSS
 • prędkości przemieszczania się ładunku oraz informacji na temat środowiska w jakim znajduje się kontener (temperatura, wilgotność)
 • stanie zasilania

System powinien umożliwiać sprawne przekazywanie informacji w odstępie nie większym niż kilkunastu minut w zależności od wykrytego ruchu kontenera i niezależnie od przyjętej metody transportu (drogowego, kolejowego lub morskiego). W przypadku transportu drogą morską zaprojektowane rozwiązanie powinno umożliwiać identyfikację statku na jaki załadowany został kontener i śledzenie transportu także poza zasięgiem naziemnej sieci telekomunikacyjnej.

Uzupełnieniem systemu powinna być aplikacja umożliwiająca przypisanie ładunku i jego właściciela do konkretnego, śledzonego kontenera. Nadchodzące raporty z urządzeń zainstalowanych na kontenerach powinny być integrowane w dedykowanej bazie aplikacji, udostępnionej online dla klientów z możliwością wizualizacji danych w postaci mapy potwierdzonych lokalizacji dla konkretnego kontenera. Aplikacja powinna również umożliwiać przeglądanie zapisów zarchiwizowanych lokalizacji ładunku oraz wskazywania przypuszczalnego czasu osiągnięcia przez niego celu.

Powiązanie z technikami satelitarnymi: Konieczność precyzyjnego wyznaczania położenia wymaga instalacji sensora nawigacji satelitarnej GNSS. Konieczność przekazywania informacji o położeniu także poza zasięgiem sieci naziemnych potencjalnie może oznaczać wykorzystanie kanałów łączności satelitarnej. Przypisanie informacji o lokalizacji statków poza zasięgiem odbioru sieci AIS za pośrednictwem systemu satelitarnego SAT-AIS.

Odbiorca rozwiązania

C.Hartwig Gdynia

Wyzwanie 9: Przyspieszenie wystawiania i przepływu dokumentów, (w formie elektronicznej), które są niezbędne w procesie transportowo-spedycyjnym od momentu ich powstania aż do zamknięcia całego procesu transportu, wraz z uwzględnieniem różnych środków i rodzajów transportu

Pożądany efekt działania: Opracowanie zintegrowanego systemu wystawiania i obiegu dokumentacji elektronicznej w odniesieniu do procesów transportowo-spedycyjnych, za pośrednictwem przenośnych terminali z możliwością wprowadzania kodów kreskowych oraz QR. Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie dokumentów spedycyjnych zgodnie z przyjętymi standardami w zależności od rodzaju ładunku, miejsca przeznaczenia i metody transportowej.

Odbiorca rozwiązania

C.Hartwig Gdynia